Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

https://kardosmargit.hu

Hatályos 2023.09.11. napjától.

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a kardosmargit.hu blogoldal (tulajdonosa: Szentesi Éva) mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weblap („Weblap”) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és annak teljes tartalmát kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül kiadásra.

A Szolgáltató Webáruházában Ön elsődlegesen blogcikkek olvasására jogosult.

1. Impresszum – Üzemeltetői és adatkezelői adatok:

Név: Szentesi Éva

E-mail: hello@kardosmargit.hu

Honlap: kardosmargit.hu

A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Websupport Magyarország Kft.

Levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

E-mail cím: info@ezit.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-381419

Adószáma: 25138205-2-41

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-86690/2015.

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. Hivatkozott, illetve a vállalkozás és a fogyasztó viszonyában alkalmazandó jogszabályok:

– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet („45/2014. (II. 26.) Korm. r.”)

– a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet („19/2014. (IV. 29.) NGM r.”)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)

2.2. A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani azzal, hogy a fogyasztókat minden módosításról az esetlegesen törölt, módosított vagy újonnan beépített rendelkezéseket, valamint a módosítás dátumát egyértelműen és jól látható helyen a Webáruház honlapján (a továbbiakban: Honlap) megjelölve időről időre értesíteni kell.

2.3. ÁSZF hatálya, elfogadása: A Szolgáltató és Ön között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF határozza meg. Az ÁSZF ennek megfelelően tartalmazza az Önt és a Szolgáltatót illető jogokat és terhelő kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

2.4. A Honlap használatához szükséges azon technikai, az ÁSZF-re nem tartozó olyan tájékoztatás, melyet az ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon érhető el.

2.5. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlás véglegesítését megelőzően a felkínált ikonra kattintással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és azt, hogy az ÁSZF rendelkezései az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezik.

4. Vegyes rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. r., valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM r., illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

5. Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)

5.1. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét, mely a mrsz.hu címen érhető el.

5.2. A fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az webshop@openbooks.hu címen.

5.3. A Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége elérhetősége:

Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 328-0185.

5.4. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület, amelynek székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefonszáma: +36 (1) 488-2131.

5.5. Ha – határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén – a megrendelt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban Ön panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (OVR), amely a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU webhelyen érhető el. A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének (hello@kardosmargit.hu) megadása mellett küldhető be panasz.

5.6. A bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon érhetők el.

6. Szerzői jogok

6.1. A Szolgáltató a Honlaphoz, annak bármely részletéhez és az azon megjelenő tartalmakhoz, illetve bármely, a Honlapon megjelenő szellemi oltalom alatt álló anyaghoz fűződő szerzői és egyéb jog kizárólagos jogosultja. A fentiekre figyelemmel tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének felhasználása és hasznosítása, beleértve különösen, de nem kizárólag azok rögzítését, többszörözését (letöltését, illetve elektronikus úton történő tárolását), nyilvánossághoz közvetítését, átdolgozását és terjesztését, valamint minden olyan egyéb felhasználást, amely kívül esik a Szolgáltató és a fogyasztó által létrejött jogviszony rendeltetésének körén, illetve amelyhez a Szolgáltató kifejezetten írásban hozzá nem járul.

7. Vis major

7.1. Amennyiben valamely elháríthatatlan külső ok, különösen, de nem kizárólag járvány, sztrájk, baleset, blokád tűzvész, árvíz, egyéb természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely Ön, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, a Szolgáltató vagy Ön nem képes valamely szerződéses kötelezettségének eleget tenni, a Szolgáltató, illetve Ön nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

8. Adatvédelem

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (Rendelet 4. cikk 8.). Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges az érintett tájékoztatása. Ennek megfelelően amennyiben a Társaság adatfeldolgozót vesz igénybe az érintett adatainak kezelése körében (ideértve többek között a Társaság számára IT-, könyvviteli, csomagküldő vagy vagyonvédelmi szolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyeket), úgy az adatfeldolgozó adatairól az érintettet tájékoztatja. A Tájékoztató célkitűzésének megfelelően, az Adatkezelő az érintett személyes adatait az alábbi adatfeldolgozóknak továbbíthatja:

Tárhelyszolgáltató: EZIT – Websupport Magyarország Kft., Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22 Aódszám: 25138205-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-381419 IT-

Webanalitika: Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) ActiveCampaign (160 Shelbourne Rd, Dublin, D04 E7K5, Suite 03-101, Dublin, Dublin, 2)

A tárhelyszolgáltató adatai:

Websupport Magyarország Kft.(Levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

E-mail cím: info@ezit.hu Cégjegyzékszám: 01-09-381419 Adószáma: 25138205-2-41 Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-86690/2015.)

2. Cookie, nyomkövetés, webanalitika és Google Adwords cookie A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések. Az adatkezelés jogalapja: statisztikai célú és célzott marketing-célú adatkezelés és a megfelelő felhasználói élmény és a weboldal megfelelő működésének biztosítása (az érintettek jogos érdeke), és/vagy az érintett hozzájárulása. A kezelt személyes adatok köre: IP-cím. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak HTML-kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően az Eszközök / Beállítások / Adatvédelem / Előzmények / Egyéni beállítások menüpontban tehetők meg. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága. Google Analytics Társaságunk webhelye használhatja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) („Google”) webes elemzési szolgáltatása. A Google Analytics cookie-kat használ. 7 A Google Analytics általi cookie-használat keretében rögzítik az IP-címét. A webhely látogatóinak IPcímét azonban a tárolás vagy elemzés előtt lerövidítik, ezáltal anonimizálják, amennyiben ez technikailag lehetséges. Az anonimizálás után a személyes adat már elveszíti személyes adat jellegét. Az anonimizálás az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség területén belül zajlik. Csak kivételes esetben kerül át a teljes IP-cím rövidítés céljából a Google egyesült államokbeli szerverére. A Google Analytics cookie-jai által rögzített adatokat arra használjuk, hogy elemezzük a webhelyeink látogatóinak felhasználói viselkedését. A Google nem egyesíti más adatokkal a Google Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódóan a böngészője által átadott IP-címet. A böngészőprogramjának megfelelő beállításaiban megtilthatja a Google Analytics-cookie-k tárolását (további információt a cookie-ismertetőnkben talál). Ne feledje, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely egyes funkcióit. Ezenkívül azt is megtilthatja, hogy a Google Analytics feldolgozza az adatait, amennyiben letölti és telepíti a következő hivatkozással elérhető böngészőmodult: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Google Remarketing A webhelyünkön alkalmazzuk a remarketinget, a Google Remarketing szolgáltatását is. Ez a szolgáltató cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthet vagy kaphat adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújt, illetve hirdetéseket tesz célzottá. Az így célzott hirdetések a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketinglisták a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak. Ön letilthatja a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban. A Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja. További információ a Google adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségen olvasható: http://www.google.com/privacy.html Facebook Ads Ez a szolgáltató cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthet vagy kaphat adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújt, illetve hirdetéseket tesz célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook hírfolyamában és partnerhálózatában szereplő további alkalmazásokban, valamint weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketinglisták a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak. A felhasználók módosíthatják, hogy a Facebookon keresztül milyen hirdetéseket jelenítünk meg nekik, illetve letilthatják a követést. Erről bővebb információ ezen a linken található: https://www.facebook.com/help/247395082112892 A Facebook adatkezelési tájékoztatója ezen a linken érhető el: https://www.facebook.com/business/gdpr

Budapest, 2023. szeptember 11.